Вітаємо нашого колегу з успішним захистом кандидатської дисертації!

4 жовтня 2019 р.

4 жовтня на засіданні спеціалізованої вченої ради К23.073.02 Центральноукраїнського національного технічного університету відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» нашого колеги, викладача кафедри "ЕТС та ЕМ" Валентина Солдатенка. Тема кандидатської дисертації Валентина Солдатенко «Автоматичне керування генерацією активної потужності відновлюваних джерел енергії в комбінованій електроенергетичній системі».

Робота виконана на кафедрі електротехнічних систем та енергетичного менеджменту Центральноукраїнського національного технічного університету. Науковий керівник: завідувач кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту ЦНТУ, кандидат технічних наук, професор Петро Григорович Плєшков. Офіційні опоненти: професор кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту Криворізького національного університету доктор технічних наук, професор Вадим Петрович Щокін; доцент кафедри автоматики та електропривода Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, кандидат технічних наук, доцент Василь Миколайович Галай.

Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної наукової задачі забезпечення максимально можливого рівня генерації активної потужності установками з відновлюваними джерелами енергії за умов дотримання нормально допустимих значень усталеного відхилення напруги в точці приєднання електроспоживачів до розподільної електричної мережі.

В дисертації формалізовано задачу автоматичного керування генерацією активної потужності відновлюваних джерел енергії в комбінованій електроенергетичній системі у вигляді задачі багатокритеріальної оптимізації. Проведений вибір методу розв’язання поставленої задачі багатокритеріальної оптимізації показав, що для вирішення задачі автоматичного керування генерацією активної потужності відновлюваних джерел енергії в комбінованій електроенергетичній системі найдоцільніше скористатись методом наближення до утопічної точки в просторі критеріїв. Розроблені математичні моделі елементів комбінованої електроенергетичної системи, а також структурна схема системи автоматичного керування генерацією активної потужності відновлюваних джерел енергії в комбінованій електроенергетичній системі та алгоритм визначення оптимального вектора керування, що дозволило удосконалити імітаційну модель системи автоматичного керування генерацією активної потужності відновлюваних джерел енергії в комбінованій електроенергетичній системі. Аналіз результатів моделювання на комп’ютерній імітаційній моделі показав, що запропонована система автоматичного керування має значну перевагу над існуючими.
Колектив кафедри широ вітає нашого колегу з успішним захистом та бажає подальших наукових здобутків!
© 2022 KNTU