Навчальні посібники, видані викладачами кафедри

Електричне обладнання підстанцій систем електропостачання (Навчальний посібник). А. Ю. Орлович, П. Г. Плєшков, О. А. Козловский, О. В. Співак, А. І. Котиш, Т. В. Величко
У посібнику розглянуто структуру енергетичної галузі України, особливості технологічних процесів електростанцій різних типів. Приведено типові схеми електричних з’єднань підстанцій та розподільних установок систем електропостачання. Представлено опис конструкції, принципу дії та технічні характеристики сучасного високовольтного електрообладнання трансформаторних підстанцій та розподільних установок. Приведено умови вибору й перевірки електричних апаратів та шин. Для студентів, магістрантів та аспірантів електроенергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також інженерно-технічних працівників, що займаються проектуванням та експлуатацією електричної частини підстанцій.

Енергоефективні системи освітлення для промислових та комунально-побутових споживачів (Навчальний посібник). П.Г. Плєшков, А.Ю. Орлович, С.В. Серебренніков, А.П. Бегун, А.О. Різуненко, Н.Ю. Гарасьова, В.В. Зінзура
Розглянуто теоретичні аспекти роботи як традиційних освітлювальних приладів, так і сучасних світлодіодних освітлювальних установок. Розкриті питання світлотехнічного розрахунку систем освітлення, їх електротехнічного розрахунку, описані методи підвищення енергоефективності роботи освітлювальних установок та мереж. Приведено методику розрахунку економії електроенергії в діючих освітлювальних установках приміщень при проведенні енергетичного аудиту.
Для студентів, магістрантів та аспірантів електроенергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням та експлуатацією систем штучного освітлення.

Телемеханіка та автоматизовані системи управління в електроенергетиці. (Навчальний посібник). П.Г. Плєшков, С.В. Серебренніков, К.Г. Петрова
Розглянуто теорію передавання телемеханічної інформації, принципи побудови та функціонування сучасних телеінформаційно-керуючих комплексів, їх застосування на всіх рівнях диспетчерського управління енергосистемами. Наведені дані щодо елементів та вузлів пристроїв телемеханіки, дешифраторах, кодоперетворювачах тощо.
Для студентів, магістрантів та аспірантів електроенергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів а також інженерно-технічних працівників, котрі займаються розробленням, проектуванням та експлуатацією інформаційно-керуючих та телемеханічних систем в електроенергетиці.

Енергоефективний електропривод у промисловості та сільськогосподарському виробництві. (Навчальний посібник). С.П. Плєшков, С.В. Серебренніков.
У навчальному посібнику розглянуто основні принципи побудови систем управління промисловими та сільськогосподарськими машинами й агрегатами на базі енергоефективних електроприводів і засобів автоматизації.
Викладено основи електроприводу, принципи дії та особливості його розрахунку. Подано заходи з підвищення рівня енергоефективності на стадії проектування та під час експлуатації електромеханічних систем.
Наведено приклади заощадження електричної енергії та побудови автоматизованих електромеханічних систем для основних технологічних процесів промислового та сільськогосподарського виробництва. Для студентів, магістрантів та аспірантів електроенергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням та експлуатацією електромеханічних систем й електроенергетичного устаткування.

Основи ефективного використання електричної енергії в системах електроспоживання промислових підприємств. (Навчальний посібник). Соловей О.І., Розен В.П., Плєшков П.Г., Серебренніков С.В., Петрова К.Г., Ткаченко В.Ф.
Розглянуто методи визначення втрат потужності та енергії в елементах системи електроспоживання, наведено перелік заходів з ефективного використання електричної енергії в електродвигунах, сталеплавильних печах, у зварювальних, електрохімічних, помпових, вентиляційних та компресорних установках; подано заходи з підвищення рівня енергоефективності на стадії проектування та під час експлуатації систем освітлення промислових підприємств.
Наведено приклади практичних розрахунків оптимальних електроефективних режимів електроустаткування та заощадження електричної енергії.
Для студентів, магістрантів та аспірантів електроенергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням та експлуатацією електроенергетичного обладнання.
У підготовці навчального посібника та опрацюванні окремих його розділів брали участь викладачі Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ», кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту Кіровоградського національного технічного університету та кафедри електротехнічних систем Черкаського державного технологічного університету.

Основи електропостачання (Навчальний посібник) Ф.П. Шкрабець, П.Г. Плєшков.
Навчальний посібник призначено для студентів напряму підготовки «Електротехніка та електротехнології», які вивчають дисципліну «Основи електропостачання». У посібнику розглядаються теоретичні та практичні питання основ електропостачання промислових та гірничих підприємств.
Значну увагу приділено розгляду електричних навантажень, компенсації реактивної потужності, улаштуванню електричних мереж та підстанцій систем електропостачання, надійності та якості електропостачання, релейному захисту та автоматизації і телемеханізації систем електропостачання. Крім того, викладені основи електробезпеки експлуатації систем електропостачання та енергетичного аудиту та менеджменту.
В процесі підготовки навчального посібника був використаний досвід авторів – д.т.н., проф. Шкрабця Ф.П. та к.т.н. проф. Плєшкова П.Г. при викладанні дисциплін «Основи електропостачання» та «Електропостачання промислових підприємств» у Національному гірничому університеті (м. Дніпропетровськ) та Кіровоградському національному технічному університеті.

Основи енергозбереження та енергозберігаючі режими в системах електропостачання промислових підприємств. (Навчальний посібник). П.Г. Плєшков, Ю.І. Казанцев, А.Ю. Орлович.
В посібнику наведені методи нормування електроспоживання на основі енергетичних характеристик, а для обліку впливу на основні електроенергетичні показники випадкових величин використаний апарат теорії імовірності та математичної статистики.
Розглянуті енергозберігаючі режими при експлуатації системи електроспоживання в силових та електротехнологічних установках.
Посібник призначений для курсового та дипломного проектування а також для самостійної роботи студентів по курсам «Основи енергозбереження» і «Енергозберігаючі режими в системах електроспоживання».

Електропостачання промислових підприємств: навчальний посібник для курсового та дипломного проектування. П.Г. Плєшков, А.Ю Орлович, А.І. Котиш.
У навчальному посібнику розглянуті питання курсового та дипломного проектування з електропостачання промислових підприємств та студентів напряму «Електротехніка та електротехнології».
Викладені основні методи, вимоги до виконання та оформлення проектів, методи розрахунків електричних навантажень, електричних мереж, компенсації реактивної потужності, якості електричної енергії. Особлива увага звертається на отримання студентами знань сучасних досягнень науки і техніки та отримання практичних навичок при виконанні проектно-конструкторських робіт з електропостачання промислових підприємств.
Посібник супроводжується додатками, в яких наведені довідкові матеріали про сучасне електрообладнання систем електропостачання.

Електричне обладнання підстанцій систем електропостачання. Навчальний посібник для напрямку підготовки «Електротехніка та електротехнології». А.Ю. Орлович, П.Г. Плєшков, Т.В. Величко.
У навчальному посібнику розглянуто електричне обладнання підстанцій систем електропостачання промислових підприємств і сільського господарства. Наведені технічні дані сучасного високовольтного обладнання комплектних трансформаторних підстанцій та розподільчих пристроїв.
В посібнику знайшли відображення останні тенденції розвитку і експлуатації пристроїв з вакуумною та елегазовою ізоляцією. Більшість обладнання, яке розглянуто в посібнику, випускається електротехнічними підприємствами України.
Навчальний посібник призначений для курсового та дипломного проектування студентів, які навчаються за напрямом «Електротехніка та електротехнології»

Релейний захист та автоматика систем електропостачання: навчальний посібник для курсового та дипломного проектування. П.Г. Плєшков, В.Ф. Мануйлов, І.В. Коновалов.
У навчальному посібнику розглянуті питання проектування релейного захисту та автоматики систем електропостачання. Навчальний посібник призначений для курсового та дипломного проектування для студентів, які навчаються за напрямом «Електротехніка та електротехнології».
Викладені основи релейного захисту, принципи дії реле та методологію розрахунків різних видів захистів трансформаторів, електричних мереж та електрообладнання систем електропостачання.
Особлива увага приділена сучасним мікропроцесорним пристроям релейного захисту та релейному захисту цехових трансформаторів і електричних мереж до 1000 В.
Наводяться приклади розрахунків та схеми релейного захисту та автоматики систем електропостачання.
© 2022 KNTU